K
K
K
K
D
D
S
S
T
T
U
U
D
D
I
I
O
O

Ultra-Contemporary Penthouse, Lagos